Síguenos: Segueix-nos: Follow us:    
Esdeveniments habituals

 

 

Entre los actos habituales que solemos hacer anualmente, figuran los siguientes: Entre els actes habituals que acostumem a fer anualment, figuren els sigüents: Among the usual events that we usually do annually, we would like to outline the following ones:
MARATÓN SOLIDARIO MARATÒ SOLIDÀRIA SOLIDARY MARATHON

Este acto se celebra sin falta siempre a mediados de junio y es realmente hermoso.

Buscamos un lugar emblemático, bonito, con terrazas, etc y hacemos un acto que dura todo el dia (aproximadamente, de 9 h. a 21 h.). No es sólo un acto poético, ya que tiene muchos ingredientes que lo hacen especial.

Para empezar, organizamos un concurso poético en el que pueden participar alumnos de colegios y escuales de Barcelona y otras zonas que se apuntan a la iniciativa (Lleida, Girona, Tarragona, Balears, ...)

Estos alumnos, si lo desean, el dia de la maratón pueden recitar en público y llevarse además un detalle que les preparamos además de un diploma para conmemorar su acto solidario. Además publicamos un libro en el que aparecen todos estos poemas de alumnos. Puedes hacerte a la idea de la ilusión que se respira entre los niños, los profesores y los padres cuando ven publicado el poema en el libro que tienen entre las manos!

Pero por si fuera poco, lo acompañamos de otros toques artísticos, ya que estamos acompañados de otros poetas profesionales y de renombre que también nos deleitan con su obra, además de música en directo, danza in situ, pintores que nos pintan un cuadro en el momento, la compañia de la música de un piano, etc

Esta todo pensado para pasar un rato agradable entre amigos y familia, porque también organizamos talleres para que los más pequeños se diviertan (origami, mandalas, haikus, dibujos, etc..)

...y como todo esto se disfruta cuando se tiene el estómago lleno, a las horas clave ofrecemos desayuno, comida meriendas y refrescos variados a precios muy razonables. Todo esto nos es donado por algunos restaurantes prestigiosos de Barcelona que quieren unirse a la solidaridad del acto haciendo lo que mejor saben hacer y colmándonos de sanos y sabrosos platos

En definitiva, un acto en el que se respira buen ambiente, clima agradable y muy buena energia.

Si no lo conoces, de verdad que no te lo puedes perder. Recuerda que la entrada es gratuita y que se hace a mediados de junio

Aquest acte es celebra sense falta sempre a mitjans de juny i és realmente maco.

Busquem un lloc emblemàtic, maco, amb terrassa, etc i fem un acte que dura todo el dia (aproximadament, de 9 h. a 21 h.). No és només un acto poètic, ja que té molts ingredients que el fan especial.

Per començar, organitzem un concurs poètic en el qual poden participar alumnes de col·legis i escoles de Barcelona i altres zones que s´apuntin a la iniciativa (Lleida, Girona, Tarragona, Balears, ...)

Aquests alumnes, si ho dessitjan, el dia de la maratò poden recitar en públic i endur-se a més a més un detall que els hi preparem juntament amb un diploma per a conmemorar el seu acte solidari. També publiquem un llibre en el qual apareixen tots aquests poemes d´alumnes. Podeu fer-vos a la idea de la il·lusió que es respira entre els nois, noies, els mestres, professors i els pares quan veuen publicat el seu poema al llibre que tenen entre les mans!

Però por si tot això no fos prou, ho acompanyem d´altres tocs artístics, ja que estem acompanyats d´altres poetes professionals i de renom que també ens deleiten amb la seva obra, a més de música en directe, dança in situ, pintors que ens pinten un quadro en el moment, la companyia de la música d´un piano, etc

Està tot pensat per passar una estona agradable entre amics i família, perquè també organitzem tallers per a que els més petits es divirteixin (origami, mandales, haikus, dibuixos, etc..)

...i com tot això es gaudeix millor quan es té la panxa plena, a les hores clau oferim esmorzar, dinar, berenars i refrescos variats a preus molt raonables. Tot això ens es donat per alguns restaurants prestigiosos de Barcelona que volen unir-se a la solidaritat de l´acte fent allò que millor saben fer, preparant-nos sans i saborosos plats

En definitiva, un acte en el qual es respira bon ambient, clima agradable i molt bona energia.

Si no ho coneixes, de veritat que no t´ho pots perdre. Recorda que l´entrada és de franc i que es fa a miijans de juny

This event is always held in mid-June and is really beautiful.

We look for an emblematic, beautiful place, with a terrace, etc. and we do an event that lasts all day (approximately, from 9 am to 9 pm). It is not just a poetic act as it has many ingredients that make it special.

To start, we organize a poetry contest in which students from schools in Barcelona and other areas that sign up for the initiative can participate (Lleida, Girona, Tarragona, Balearic Islands, ...)

These students, if they wish, can recite in public on the day of the marathon and also take a detail that we prepare together with a diploma to commemorate their act of solidarity. We also publish a book in which all these student poems appear. You can get the idea of the excitement that is breathed among the boys, girls, teachers, professors and parents when they see their poem published in the book they have in their hands!

But if all this was not enough, we will accompany it with other artistic touches, as we are accompanied by other professional and renowned poets who also delight us with their work, as well as live music, on-site dance, painters who draw us a picture on site, musicians that play the piano during the event...

Everything is designed to have a good time with friends and family, because we also organize workshops for the little ones to have fun (origami, mandalas, haiku, drawings, etc)

... and as all this is best enjoyed when you have a full stomach, at key hours we offer breakfast, lunch, snacks and assorted soft drinks at very reasonable prices. All this is given to us by some prestigious restaurants in Barcelona that want to join the solidarity of the event by doing what they know best to do, preparing healthy and tasty dishes.

In short, this is an event filled with a great atmosphere and very good energy.

If you don't know it, you really can't miss it. Remember that admission is free and takes place in mid-June
Subir Pujar Up

NAVIDAD PARA TODOS NADAL PER A TOTHOM CHRISTMAS FOR EVERYONE

Este acto se celebra anualmente sin falta a mediados de diciembre

Durante las fiestas navideñas, nos solidarizamos con aquellos que por el motivo que sea no pueden estar con sus seres queridos y con los que, por circunstancias de la vida, estas fechas se les hacen especialmente duras.

Con el objetivo de hacerselo un poco más llevadero celebramos este acto dos veces cada año; el primero, en la localidad de 'El Masnou' y el segundo en la ciudad de Barcelona, habitualmente en el Ateneu Barcelonés.

Además de nuestra habitual paradita donde vendemos libros y souvenirs, también rifamos un lote de productos navideños repleto de productos de primera calidad. Son fiestas entrañables y queremos con este acto que lo sigan siendo, pero para todos (en catalán, 'per a tothom')

El dinero recaudado, es entregado EN SU TOTALIDAD a alguna asociación cuyo proyecto presentamos al público en el mismo acto, puesto que es habitual que vengan algunos miembros de la ONG beneficiaria a nuestro acto, ya que acabamos siempre colaborando entre nosotros para optimizar los resultados.

Aquest acte es celebra anualment sense falta a mitjans de decembre.

Durant les festes nadalenques, ens solidaritzem amb aquells que pel motiu que sigui no poden estar amb els seus sers estimats i amb els quals, per les circumstàncies de la vida, aquestes datas s´els hi fan especialment dures.

Amb l´objectiu de fer'ls-hi una mica més fàcils, celebrem aquest acte dues vegades cada any; la primera, a la localitat de 'El Masnou' i la seguna a la ciutat de Barcelona, habitualment a l´Ateneu Barcelonés.

A més de la nostra habitual paradeta on venem llibres i souvenirs, també sortegem un lot de productes nadalencs farçit de productes de primera qualitat. Son festes entranyables i volem amb aquest acte que ho continuin sent, però per a tothom.

Els diners recaptats, es lliuren EN LA SEVA TOTALITAT a alguna asociació el projecte de la qual presentem al públic al mateix acte, donat que és habitual que vinguin alguns membres de l´ONG beneficiària al nostre acte, ja que acabem sempre col·laborant entre nosaltres per tal d'optimitzar els resultats.

This event is held annually in mid-December.

During the Christmas festivities, we show solidarity with those who, for whatever THE reason, cannot be with their loved which makes these dates really hard.

In order to make their life a little easier, we celebrate this event twice a year; the first, in the town of 'El Masnou' and the second in the city of Barcelona, usually at the Ateneu Barcelonès.

In addition to our usual stall where we sell books and souvenirs, we also draw a batch of Christmas products filled with top quality products. Christmas days are endearing, and with this event we want them to continue to be so, but for everyone.

The money raised is given in its entirety to an association whose project we present to the public the same day of the event, since it is common for some members of the beneficiary NGO to come to our event, as we always end up collaborating between us in order to optimize the results.
Subir Pujar Up

TERTULIA Y RECITAL DE ÉTICA Y POESIA TERTÚLIA I RECITAL D´ÈTICA I POESIA MEETING AND RECITAL OF ETHICS AND POETRY

De manera sistemática y con una frecuencia aproximada de una o dos veces al mes, organizamos tertulias de ética y poesia

Estas tertulias poeticas estan dirigidas habitualmente por nuestro presidente, Guillem Vallejo, que además de ser el motor de la asociación, también es poeta, profesor de lengua castellana y una persona muy activa y solidaria.

Para los amantes de la poesia, otro acto precioso para alimentar el alma y pasar un buen rato en compañia.

De manera sistemàtica i amb una frequència aproximada d´una o dues vegades al mes, organitzems tertúlies d´ètica i poesia

Aquestes tertúlies poètiques són dirigides habitualment pel nostre president, Guillem Vallejo, que a més de ser el motor de l´associació, també és poeta, professor de llengua castellana i una persona molt activa i solidària.

Per als amants de la poesia, un altre acte preciós per alimentar l´ànima i passar una bona estona en companyia.

Systematically and with an approximate frequency of once or twice a month, we organize social gatherings on ethics and poetry.

These poetic gatherings are usually led by our president, Guillem Vallejo, who, in addition to being the driving force behind the association, is also a poet, a Spanish language teacher and a very active and supportive person.

For poetry lovers, another beautiful act to feed the soul and have a good time in company.


Subir Pujar Up